Nom Nom. Brutalism!

Chuvash State Opera & Ballet Theatre. Cheboksary. 1985🇷🇺

Photo: V.Vazyuya